Firma Success food s.r.o.  ako prevádzkovateľ internetového obchodu  sa zaväzuje k nižšie uvedenému: 
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím.

Osobné údaje zadávate pri registrácii.
Ako zákazník musíte pri vašej registrácii uviesť nasledujúce údaje. Ak ste fyzická osoba, sú to tieto:

• Meno a priezvisko 
• Úplnú poštovú adresu 
• E-mailovú adresu
• Telefonické, prípadne faxové spojenie

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. 
V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu, než je uvedená, je potrebné uviesť ešte alternatívnu adresu dodania.

Ak nakupujete ako právnická osoba, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme: 

• Meno firmy 
• Úplnú poštovú a fakturačnú adresu 
• Kontaktnú osobu 
• E-mailovú adresu
• Telefonické, prípadne faxové spojenie 
• IČO 
• DIČ 
• Bankové spojenie

Tieto údaje nám umožnia previesť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obyčajne vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod.

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém.

Údaje o vašej činnosti
Údaje o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Tieto údaje nám zároveň pomáhajú skvalitňovať naše služby a zefektívňovať našu činnosť.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie – ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Kedykoľvek sa nás môžete spýtať, aké údaje o Vás máme v našej databáze uchované a na čo boli použité.


Zneaktívnenie registrácie a výmaz vášho e-mailu z rozosielacej databázy 
Pokiaľ sa rozhodnete zrušiť Vašu registráciu, stačí, keď nám zavoláte na jeden z našich telefónnych kontaktov alebo napíšete e-mail na adresu: eshop@beardedbrothersshop.sk a do predmetu napíšete nezasielať. Vaša registrácia bude zneaktívnená. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na webovej stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Aké je naše stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam? 
Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Zhrnutie 
Internetový obchod beardedbrothersshop.sk si váži dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane (ak nie je pri konkrétnom titule uvedené inak). Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Váš súhlas 
Používaním internetového obchodu beardedbrothersshop.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. Tento súhlas udeľujete predávajúcemu na dobu neurčitú a môžete ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia jeho odvolania sprostredkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ĎALŠIE USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. V prípade, že sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.